Kvkk başvuru formu
Telefon
WhatsApp

PRİNTEK REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KVKK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan PRİNTEK REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“PRİNTEK REKLAM”)’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 1. Bu kapsamda “yazılı” olarak PRİNTEK REKLAM’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 • printtechtr.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Bostancı Yolu Caddesi Keyap Çarşı Sitesi J/2 Blok No: 161 Yukarı Dudullu Ümraniye/İstanbul” adresine iletilmesi,
 • printtechtr.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun printekreklam@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz

 

 1. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular PRİNTEK REKLAM’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 1. PRİNTEK REKLAM’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin PRİNTEK REKLAM’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. PRİNTEK REKLAM’ın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 1. PRİNTEK REKLAM’ın Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 1. Başvuru Sahibinin PRİNTEK REKLAM ile Olan İlişkisi

Lütfen PRİNTEK REKLAM ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

     Müşteri

     Çalışan Adayı

     Eski Çalışan

     Eski Stajyer

     İş Ortağı

     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

     Diğer:……………………………………....

…………………………………………………

PRİNTEK REKLAM içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte,

 belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):

…………………….........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdak kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

……………………………...

Çalıştığınız birim:…………..

……………………………...

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:……….......

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..

……………………………...

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı:…………………………………….

Çalıştığınız pozisyon:……….

……………………………….

       
         

 

 1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

                  Adresime gönderilmesini istiyorum

                  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

                  (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

                   Elden teslim almak istiyorum

                  (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

                   belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, PRİNTEK REKLAM ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, PRİNTEK REKLAM tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için PRİNTEK REKLAM tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde PRİNTEK REKLAM, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                 :

Başvuru tarihi           :

İmza                           :

TEKLİF FORMU